اندازه متن:
بههنگام شده در: پنجشنبه، 19 سپتامبر 2019
پنجشنبه، 05 سپتامبر 2019
نوشته شده توسط www.un.org/pga

نمایندگان در مورد گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی ، E ...

مطالب توسط: رئیس جمهور و کارشناسان مجمع عمومی سازمان ملل در حال تهیه یک ابزار جدید جهانی در مورد تنوع زیستی در مناطق اقیانوس فراتر از حوزه های ملی

ادامه مطلب ...

پنجشنبه، 05 سپتامبر 2019
نوشته شده توسط www.un.org/pga

پیمان اقیانوس های جدید باید از نظر عملی ، عملی و عملی باشد ...

مطالب توسط: رئیس جمهور و نمایندگان مجمع عمومی سازمان ملل درمورد شرایط معاهده جدید طبق كنوانسیون حقوق سازمان ملل

ادامه مطلب ...

پنجشنبه، 05 سپتامبر 2019
نوشته شده توسط www.un.org/pga

نمایندگان کنترل مناظره بر روی منابع ژنتیکی دریایی ، Rela ...

مطالب توسط: رئیس جمهور و کارشناسان مجمع عمومی سازمان ملل در تلاشند تا پیمان جدیدی درباره تنوع زیستی در مناطقی از اقیانوس فراتر از کشور ملی تهیه کنند

ادامه مطلب ...

پنجشنبه، 05 سپتامبر 2019
نوشته شده توسط www.un.org/pga

مجمع عمومی متونی را در مورد تقویت محیط زیست تصویب می کند ...

مطالب توسط: رئیس جمهور سازمان ملل و مجمع عمومی مجمع عمومی ، بدون رأی گیری عمل می کند ، امروز قطعنامه هایی را در مورد همکاری بین تصویب کرد

ادامه مطلب ...

پنجشنبه، 05 سپتامبر 2019
نوشته شده توسط www.un.org/pga

نیاز فوری به حفاظت از اجماع جهانی پیرامون Qu ...

مطالب توسط: رئیس جمهور و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضروری فوری برای محافظت از اجماع جهانی در مورد مسئله فلسطین ، پرمن

ادامه مطلب ...

پنجشنبه، 29 اوت 2019
نوشته شده توسط www.un.org/pga

نمایندگان اقدامات مربوط به مدیریت مبتنی بر منطقه را انجام می دهند ...

مطالب توسط: رئیس جمهور و مجمع عمومی سازمان ملل ادامه مذاکرات برای تهیه پیمان جدید درباره تنوع زیستی در مناطق اقیانوس فراتر از کشور ملی j

ادامه مطلب ...

با ما ارتباط برقرار کنید

مشترک شدن در خبرنامه ما