اندازه متن:
بههنگام شده در: پنجشنبه، 19 سپتامبر 2019

سازمان های بین دولتی: اخبار و رویدادها

رویدادهای خبری آژانس های intergov

چالش های جهانی امروز تنها با ملل متحد روبرو نیست. برای ده ها سال ، سازمان های بین دولتی (IGO) که شامل عضویت چندین دولت ملی - و اغلب گروه های غیر دولتی نیز هستند - مبدل های کلیدی اقدامات چند جانبه در اهداف توسعه شده اند. در این بخش اخبار برخی از بزرگترین و موفق ترین IGO جهان که به توسعه جهانی مشغول هستند ، ارائه می شود.

یک دسته را انتخاب کنید: نهادهای مالی و اقتصادی | قانون و امنیت | نهادهای حکومتی | آژانس های علمی و فضایی | اتحادیه اروپا | فیلم های IGOبا ما ارتباط برقرار کنید

مشترک شدن در خبرنامه ما