اندازه متن:
بههنگام شده در: پنجشنبه، 19 سپتامبر 2019

مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل - www.un.org/fa/ga


بیشتر:

هم اکنون در جریان است

با ما ارتباط برقرار کنید

مشترک شدن در خبرنامه ما